Dokumenty - Historia

Dokumenty - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ARTYKUŁ 1
Stany Zjednoczone gwarantują i utrzymają niezależność Republiki Panamy.

ARTYKUŁ E II.

Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym na zawsze użytkowanie, okupację i kontrolę strefy lądu i gruntu pod wodą w celu budowy, utrzymania, eksploatacji, warunków sanitarnych i ochrony wspomnianego Kanału o szerokości dziesięciu mil rozciągającego się do tej odległości pięć mil po każdej stronie osi trasy budowanego Kanału; wspomniana strefa rozpoczynająca się na Morzu Karaibskim trzy mile morskie od średniej niskiej wody i rozciągająca się do i przez Przesmyk Panamski do Oceanu Spokojnego do odległości trzech mil morskich od średniej niskiej wody, z zastrzeżeniem, że miasta Panama i Colon i porty sąsiadujące z wymienionymi miastami, które znajdują się w granicach wyżej opisanej strefy, nie będą objęte tą dotacją. Republika Panamy przyznaje ponadto Stanom Zjednoczonym na stałe użytkowanie, okupację i kontrolę wszelkich innych ziem i wód poza wyżej opisaną strefą, które mogą być konieczne i wygodne dla budowy, utrzymania, eksploatacji, warunków sanitarnych i ochrony wspomnianego Kanał lub wszelkie kanały pomocnicze lub inne roboty niezbędne i wygodne dla budowy, konserwacji, eksploatacji, kanalizacji i ochrony wspomnianego przedsiębiorstwa.
Republika Panamy przyznaje dalej w podobny sposób Stanom Zjednoczonym na zawsze wszystkie wyspy w granicach wyżej opisanej strefy, a ponadto grupę małych wysp w Zatoce Panamskiej, o nazwach Perico, Naos, Culebra i Flamenco.

ARTYKUŁ III.

Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym wszelkie prawa, władzę i władzę w strefie wymienionej i opisanej w artykule II niniejszej umowy oraz w granicach wszystkich pomocniczych lądów i wód wymienionych i opisanych w wymienionym artykule II, które Stany Zjednoczone posiadać i wykonywać, gdyby była suwerenem terytorium, na którym znajdują się wymienione ziemie i wody, z całkowitym wyłączeniem wykonywania przez Republikę Panamy takich suwerennych praw, władzy lub władzy.

ARTYKUŁ IV.

Jako prawa zależne od powyższego, Republika Panamy przyznaje na zawsze Stanom Zjednoczonym prawo do korzystania z rzek, strumieni, jezior i innych zbiorników wodnych w granicach swoich granic do żeglugi, zaopatrzenia w wodę lub energii wodnej lub do innych celów, o ile korzystanie ze wspomnianych rzek, strumieni, jezior i zbiorników wodnych oraz ich wód może być konieczne i wygodne dla budowy, utrzymania, eksploatacji, warunków sanitarnych i ochrony wspomnianego Kanału.

ARTYKUŁ E V.

Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym na zawsze monopol na budowę, utrzymanie i eksploatację dowolnego systemu komunikacji za pośrednictwem kanału lub linii kolejowej na swoim terytorium między Morzem Karaibskim a Oceanem Spokojnym.

ARTYKUŁ VI.

[Istniejące prawa prywatne nie zostały unieważnione. Odszkodowania do oszacowania przez wspólną komisję oraz nagrody do wypłacenia przez Stany Zjednoczone.

ARTYKUŁ VII

Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym w granicach miast Panama i Colon oraz przyległych do nich portów i na sąsiadującym z nimi terytorium prawo do nabywania w drodze zakupu lub wykonywania prawa do wybitnej domeny, wszelkich gruntów, budynków , praw wodnych lub innych własności niezbędnych i dogodnych do budowy, utrzymania, eksploatacji i ochrony Kanału oraz wszelkich prac sanitarnych, takich jak zbieranie i odprowadzanie ścieków oraz dystrybucja wody we wspomnianych miastach Panama i Colon, które, według uznania Stanów Zjednoczonych, mogą być konieczne i wygodne dla budowy, konserwacji, eksploatacji, kanalizacji i ochrony wspomnianego kanału i linii kolejowej. Wszystkie takie prace sanitarne, zbieranie i odprowadzanie ścieków oraz dystrybucja wody w miastach Panama i Colon będą dokonywane na koszt Stanów Zjednoczonych, a rząd Stanów Zjednoczonych, jego agenci lub osoby nominowane będą upoważnione do nakładania i pobierać stawki za wodę i ścieki, które będą wystarczające do zapłaty odsetek i amortyzacji kapitału głównego kosztów wspomnianych prac w okresie pięćdziesięciu lat, a po upływie wspomnianego okresu pięćdziesięciu lat system kanalizacji i instalacje wodne powrócą do i staną się własnością odpowiednio miast Panamy i Colon, a korzystanie z wody będzie bezpłatne dla mieszkańców Panamy i Colon, z wyjątkiem przypadków, gdy opłaty za wodę mogą być konieczne do operacji i konserwacja wspomnianego systemu kanalizacji i wody.
Republika Panamy zgadza się, że miasta Panama i Colon będą stale przestrzegać rozporządzeń sanitarnych o charakterze zapobiegawczym lub leczniczym, przewidzianych przez Stany Zjednoczone oraz w przypadku, gdy rząd Panamy nie jest w stanie lub nie wywiązuje się z obowiązku wyegzekwowania tego przestrzegania. przez miasta Panama i Colon na mocy rozporządzeń sanitarnych Stanów Zjednoczonych Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym prawo i upoważnienie do ich egzekwowania.
To samo prawo i upoważnienie przysługuje Stanom Zjednoczonym w zakresie utrzymania porządku publicznego w miastach Panama i Colon oraz na terytoriach i portach z nimi sąsiadujących na wypadek, gdyby Republika Panamy nie była, w ocenie Stanów Zjednoczonych, w stanie utrzymać taki porządek.

ARTYKUŁ VIII.

Republika Panamy przyznaje Stanom Zjednoczonym wszelkie prawa, które obecnie posiada lub może nabyć w przyszłości do własności New Panama Canal Company i Panama Railroad Company w wyniku przeniesienia suwerenności z Republiki Kolumbii na Republikę Panama nad Przesmykiem Panamskim i upoważnia New Panama Canal Company do sprzedaży i przeniesienia na Stany Zjednoczone jej praw, przywilejów, własności i koncesji, jak również Panama Railroad oraz wszystkich udziałów lub części udziałów tej firmy; ale grunty publiczne położone poza strefą opisaną w artykule II niniejszego traktatu, obecnie objęte koncesjami dla obu wspomnianych przedsiębiorstw i niewymagane do budowy lub eksploatacji Kanału, powrócą do Republiki Panamy, z wyjątkiem jakiejkolwiek nieruchomości będącej obecnie w posiadaniu lub w posiadaniu wspomnianych firm w Panamie lub Colon lub w ich portach lub terminalach.

ARTYKUŁ IX.

Stany Zjednoczone zgadzają się, że porty przy każdym wejściu do Kanału i jego wód, a Republika Panamy zgadza się, że miasta Panama i Colon będą wolne dla
przez cały czas, aby nie były nakładane lub pobierane opłaty celne, tonaż, kotwicowiska, opłaty za latarnię morską, nabrzeże, opłaty pilotażowe lub kwarantannowe ani żadne inne opłaty lub podatki jakiegokolwiek rodzaju na jakikolwiek statek korzystający lub przepływający przez Kanał lub należący do lub zatrudnionych przez Stany Zjednoczone, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z budową, konserwacją, eksploatacją, warunkami sanitarnymi i ochroną głównego Kanału lub pracami pomocniczymi lub na ładunku, oficerach, załodze lub pasażerach takich statków, z wyjątkiem takich opłaty i opłaty, jakie mogą być nakładane przez Stany Zjednoczone za korzystanie z Kanału i innych dzieł, z wyjątkiem opłat i opłat nakładanych przez Republikę Panamy na towary przeznaczone do spożycia na pozostałym terytorium Republiki Panamy, oraz na statkach dotykających portów Colon i Panama, które nie przekraczają Kanału. .

ARTYKUŁ WYŁ.

Republika Panamy zgadza się, że na Kanał, koleje i roboty pomocnicze, holowniki i inne statki zatrudnione w obsłudze Kanału, magazyny nie będą nakładane żadne podatki, państwowe, miejskie, departamentalne ani jakiejkolwiek innej klasy. , warsztaty, biura, kwatery dla robotników, wszelkiego rodzaju fabryki, magazyny, nabrzeża, maszyny i inne prace, mienie i przedmioty związane z kanałem lub roboty kolejowe i pomocnicze, lub ich funkcjonariusze lub pracownicy, zlokalizowane w miastach Panamy i Colon, oraz że nie będą nakładane jakiekolwiek kontrybucje lub opłaty o charakterze osobistym na oficerów, pracowników, robotników i inne osoby w służbie Kanału, kolei i robót pomocniczych.

ARTYKUŁ XI.

Stany Zjednoczone zgadzają się, że oficjalne depesze rządu Republiki Panamy będą przesyłane wszystkimi liniami telegraficznymi i telefonicznymi ustanowionymi dla celów kanałowych i wykorzystywanymi w interesach publicznych i prywatnych po stawkach nie wyższych niż te wymagane od urzędników w służbie Stany Zjednoczone.

ARTYKUŁ XII.

Rząd Republiki Panamy zezwoli na imigrację i swobodny dostęp do ziem i warsztatów Kanału oraz jego prac pomocniczych wszystkim pracownikom i robotnikom bez względu na narodowość, którzy mają kontrakt na pracę lub poszukują zatrudnienia na lub w jakikolwiek sposób związany z rzeczony kanał i jego dzieła pomocnicze, wraz z ich rodzinami, a wszystkie takie osoby będą wolne i zwolnione ze służby wojskowej Republiki Panamy.

ARTYKUŁ XIII.

Stany Zjednoczone mogą w dowolnym momencie importować do wspomnianej strefy i ziem pomocniczych, bez opłat celnych, narzutów, podatków lub innych opłat i bez żadnych ograniczeń, wszelkie statki, pogłębiarki, silniki, samochody, maszyny, narzędzia, materiały wybuchowe , materiały, zaopatrzenie i inne artykuły niezbędne i wygodne w budowie, konserwacji, eksploatacji; urządzenia sanitarne i ochronne Kanału i robót pomocniczych, a także wszelkie prowianty, lekarstwa, odzież, zaopatrzenie i inne rzeczy niezbędne i wygodne dla oficerów, pracowników, robotników i robotników w służbie i zatrudnieniu Stanów Zjednoczonych oraz dla ich rodzin.

ARTYKUŁ XIV.

Jako cenę lub rekompensatę za prawa, uprawnienia i przywileje przyznane w niniejszej konwencji przez Republikę Panamy Stanom Zjednoczonym, Rząd Stanów Zjednoczonych zgadza się zapłacić Republice Panamy sumę dziesięciu milionów dolarów ($IO, OOO,OOO) w złotej monecie Stanów Zjednoczonych w zamian za ratyfikację tej konwencji, a także rocznej płatności w okresie obowiązywania tej konwencji w wysokości dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów (250.000 dolarów) w podobnej złotej monecie, począwszy od dziewięciu lat po podana data. Postanowienia niniejszego artykułu stanowią uzupełnienie wszystkich innych świadczeń zapewnionych Republice Panamy na mocy niniejszej umowy

ARTYKUŁ XVI.

Oba Rządy podejmą w przyszłości odpowiednie postanowienia dotyczące ścigania, chwytania, uwięzienia, przetrzymywania i dostarczania władzom Republiki Panamy we wspomnianej strefie i na terenach pomocniczych osób oskarżonych o popełnienie przestępstw, zbrodni lub wykroczeń poza wspomnianą strefą oraz za ściganie, schwytanie, uwięzienie, zatrzymanie i dostarczenie bez wspomnianej strefy władzom Stanów Zjednoczonych osób oskarżonych o popełnienie zbrodni, przestępstw i wykroczeń na terenie wspomnianej strefy i ziem pomocniczych.

ARTYKUŁ XVIII.

Kanał, gdy zostanie wybudowany, oraz wejścia do niego pozostaną na zawsze neutralne i zostaną otwarte na warunkach przewidzianych w rozdziale I artykułu trzeciego i zgodnie ze wszystkimi postanowieniami traktatu zawartego przez rządy państw Stany Zjednoczone i Wielka Brytania 18 listopada I90I.

ARTYKUŁ XIX.

Rząd Republiki Panamy ma prawo przewożenia przez Kanał swoich statków i wojska oraz uzbrojenia wojennego w każdym czasie na tych statkach bez uiszczania jakichkolwiek opłat. Zwolnienie należy rozszerzyć na kolej pomocniczą do przewozu osób w służbie Republiki Panamy lub policji, której zadaniem jest utrzymanie porządku publicznego poza tą strefą, jak również na ich bagaż, amunicję wojna i zaopatrzenie.

ARTYKUŁ XX.

Jeżeli na mocy jakiegokolwiek traktatu obowiązującego w odniesieniu do terytorium Przesmyku Panamskiego, z którego zobowiązania zstąpi lub zostaną przejęte przez Republikę Panamy, może istnieć jakikolwiek przywilej lub ustępstwo na rzecz rządu lub obywateli i poddanych trzecia władza w stosunku do międzyoceanicznych środków komunikacji, która w każdym z jej terminów może być
niezgodne z warunkami niniejszej konwencji, Republika Panamy zgadza się anulować lub zmodyfikować taki traktat w należytej formie ....

ARTYKUŁ XXII
[Prawa z wcześniejszych koncesji mają zostać przeniesione na Stany Zjednoczone]


Zobacz poprzednie wersje plików pakietu Office

Historia wersji w pakiecie Office działa tylko w przypadku plików przechowywanych w usłudze OneDrive lub programie SharePoint na platformie Microsoft 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zapisywanie dokumentu w usłudze OneDrive.

Otwórz plik, który chcesz wyświetlić.

Kliknij Plik > Informacje > Historia wersji.

Wybierz wersję, aby otworzyć ją w osobnym oknie.

Jeśli chcesz przywrócić poprzednią wersję, którą otworzyłeś, wybierz Przywrócić.

Otwórz plik, który chcesz wyświetlić.

Iść do Plik > Historia.

Notatka: Jeśli nie widzisz Historia w okienku nawigacji możliwe, że faktycznie masz subskrypcyjną wersję pakietu Office. Wybierz Informacje w okienku nawigacji i sprawdź, czy możesz tam uzyskać dostęp do historii wersji.

Wybierz wersję, aby otworzyć ją w osobnym oknie.

Otwórz plik, który chcesz wyświetlić.

Jeśli korzystasz z Microsoft 365 dla komputerów Mac, wybierz nazwę dokumentu na pasku tytułu aplikacji, a następnie wybierz Przeglądaj historię wersji.

Jeśli korzystasz z pakietu Office 2016 lub 2019 dla komputerów Mac, wybierz Plik > Przeglądaj historię wersji.

Wybierz wersję, aby otworzyć ją w osobnym oknie.

Otwórz plik, który chcesz wyświetlić.

Iść do Plik > Informacje > Historia wersji.

Wybierz wersję, aby ją otworzyć.

Jeśli chcesz przywrócić poprzednią wersję, którą otworzyłeś, wybierz Przywrócić.

Notatka: Jeśli zalogujesz się przy użyciu osobistego konta Microsoft, możesz pobrać 25 ostatnich wersji. Jeśli zalogujesz się na konto służbowe lub szkolne, liczba wersji będzie zależeć od konfiguracji Twojej biblioteki.

SharePoint w wersjonowaniu Microsoft 365

Jeśli pracujesz w SharePoint w środowisku Microsoft 365, masz na wyciągnięcie ręki potężne narzędzia do wersjonowania. Program SharePoint w bibliotekach platformy Microsoft 365 oferuje śledzenie wersji, udostępnianie i przechowywanie w koszu po usunięciu czegoś. Aby uzyskać więcej informacji na temat przechowywania wersji w programie SharePoint na platformie Microsoft 365, zobacz:


Jak włączyć historię drukowanych dokumentów na komputerze z systemem Windows 10?

1. Na pasku wyszukiwania w lewym dolnym rogu ekranu wpisz „Przeglądarka zdarzeń”. Kliknij ikonę Podglądu zdarzeń, gdy się pojawi.

2. Kliknij strzałkę obok „Dzienników aplikacji i usług” na lewym pasku bocznym.

3. W rozwiniętym menu kliknij, aby rozwinąć „Microsoft”.

4. Kliknij, aby rozwinąć „Windows”.

5. Wyświetlana lista jest uporządkowana alfabetycznie. Przewiń w dół do „P” i kliknij „PrintService”.

6. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Operacyjne” i wybierz „Właściwości”.

8. Po zakończeniu kliknij "Zastosuj", a następnie kliknij "OK", gdy zmiany zostaną zastosowane.


Historia dokumentów dla Amazon EKS

Poniższa tabela opisuje główne aktualizacje i nowe funkcje Podręcznika użytkownika Amazon EKS. Często aktualizujemy również dokumentację, aby uwzględnić przesłane przez Ciebie opinie.

Lista wszystkich polityk zarządzanych przez Amazon EKS IAM i zmian, które zostały w nich wprowadzone od 17 czerwca 2021 r.

Możesz teraz używać grup zabezpieczeń dla podów z Fargate, oprócz używania ich z węzłami Amazon EC2.

Amazon EKS może teraz pomóc w zarządzaniu dodatkami CoreDNS i kubeproxy Amazon EKS dla Twojego klastra.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.20 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Teraz możesz używać kontrolera AWS Load Balancer do tworzenia elastycznych systemów równoważenia obciążenia przy użyciu instancji lub celów IP.

Amazon EKS obsługuje teraz dodawanie taintów notatek do zarządzanych grup węzłów.

Amazon EKS obsługuje teraz dodawanie szyfrowania koperty do istniejących klastrów.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.19 dla nowych klastrów i uaktualnień wersji.

Dostawcy tożsamości OIDC mogą być używani z lub jako alternatywa dla AWS Identity and Access Management (IAM).

Możesz teraz wyświetlać szczegółowe informacje na temat węzłów zarządzanych, samozarządzanych i Fargate oraz wdrożonych obciążeń Kubernetes w konsoli zarządzania AWS.

W zarządzanej grupie węzłów można teraz wdrożyć wiele typów instancji Spot lub On-Demand.

Możesz samodzielnie zarządzać dodatkami lub pozwolić Amazon EKS kontrolować uruchamianie i wersję dodatku za pośrednictwem interfejsu API Amazon EKS dla klastrów z Kubernetes w wersji 1.18 z platformą w wersji eks.3 lub nowszej.

Teraz możesz udostępniać moduł równoważenia obciążenia aplikacji AWS w wielu obiektach Kubernetes Ingress. W przeszłości trzeba było wdrożyć oddzielny moduł równoważenia obciążenia aplikacji dla każdego ruchu przychodzącego.

Możesz teraz wdrożyć system równoważenia obciążenia sieciowego (NLB) z docelowymi adresami IP. Dzięki temu można używać równoważenia obciążenia sieciowego do równoważenia obciążenia ruchu sieciowego do zasobników Fargate i bezpośrednio do zasobników działających w węzłach Amazon EC2.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.18 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Możesz teraz określić niestandardowy blok CIDR, z którego Kubernetes będzie przypisywać adresy IP usług.

Możesz teraz powiązać różne grupy zabezpieczeń z niektórymi indywidualnymi zasobnikami działającymi na wielu typach instancji Amazon EC2.

Możesz teraz wdrażać węzły z systemem Bottlerocket .

Możesz teraz uruchamiać węzły uzbrajania w zarządzanych i samozarządzanych grupach węzłów.

Możesz teraz wdrożyć zarządzaną grupę węzłów przy użyciu szablonu uruchamiania Amazon EC2. Szablon uruchamiania może określać niestandardowy AMI, jeśli wybierzesz.

Możesz teraz używać Amazon EFS z AWS Fargate.

Nowa wersja platformy z poprawkami i ulepszeniami zabezpieczeń, w tym obsługą UDP dla usług typu LoadBalancer podczas korzystania z równoważenia obciążenia sieciowego z Kubernetes 1.15 lub nowszym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz problem Zezwalaj na UDP dla AWS równoważenia obciążenia sieciowego w witrynie GitHub.

Rozszerzenie regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach Afryki (Kapsztad) ( af-south-1) i Europy (Mediolan) (eu-south-1).

AWS Fargate zapewnia metryki wykorzystania CloudWatch, które zapewniają wgląd w wykorzystanie zasobów Fargate On-Demand przez Twoje konta.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.17 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Możesz tworzyć zasoby App Mesh i zarządzać nimi z poziomu Kubernetes. Kontroler automatycznie wstrzykuje również serwer proxy Envoy i kontenery inicjujące do wdrożonych zasobników.

Do klastra możesz dodać węzły Amazon EC2 Inf1.

Rozszerzenie regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach AWS GovCloud (US-East) ( us-gov-east-1) i AWS GovCloud (US-West) ( us-gov-west-1 ).

Kubernetes w wersji 1.12 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.12 do wersji 1.13 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.16 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Dodano Rola usługi AWS dla AmazonEKS rola powiązana z usługami.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.15 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionach Pekinu (cn-north-1) i Ningxia (cn-northwest-1).

Dodano temat instalacji sterownika Amazon FSx for Luster CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Amazon EKS umożliwia teraz ograniczenie zakresów CIDR, które mogą komunikować się z publicznym punktem końcowym dostępu serwera API Kubernetes.

Amazon EKS umożliwia teraz rozpoznawanie prywatnego punktu końcowego dostępu serwera API Kubernetes spoza VPC.

Amazon EKS obsługuje teraz tworzenie klastrów na AWS Outposts.

Klastry Amazon EKS Kubernetes obsługują teraz uruchamianie podów w Fargate.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Kanada (Central) ( ca-central-1 ).

Grupy węzłów zarządzane przez Amazon EKS automatyzują aprowizację i zarządzanie cyklem życia węzłów (instancje Amazon EC2) dla klastrów Amazon EKS Kubernetes.

Nowe wersje platformy dla CVE-2019-11253 .

Kubernetes w wersji 1.11 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.11 do wersji 1.12 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Ameryki Południowej (São Paulo) ( sa-east-1 ).

Klastry Amazon EKS z systemem Kubernetes w wersji 1.14 obsługują teraz obciążenia systemu Windows.

Dodano rozdział opisujący niektóre z różnych typów autoskalowania Kubernetes, które są obsługiwane w klastrach Amazon EKS.

Zaktualizowany temat dotyczący instalowania pulpitu nawigacyjnego Kubernetes w klastrach Amazon EKS w celu korzystania z wersji beta 2.0.

Dodano temat instalacji sterownika Amazon EFS CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Dodano temat pobierania zoptymalizowanego identyfikatora AMI Amazon EKS za pomocą parametru Amazon EC2 Systems Manager. Parametr eliminuje potrzebę wyszukiwania identyfikatorów AMI.

Zarządzaj tagowaniem swoich klastrów Amazon EKS.

Dodano temat instalacji sterownika Amazon EBS CSI w klastrach Kubernetes 1.14 Amazon EKS.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS w celu obsługi CVE-2019-9512 i CVE-2019-9514.

Amazon EKS zakończył wsparcie dla Kubernetes w wersji 1.11 4 listopada 2019 r.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.14 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Dzięki rolom uprawnień dla kont usług w klastrach Amazon EKS możesz powiązać rolę uprawnień z kontem usługi Kubernetes. Dzięki tej funkcji nie musisz już zapewniać rozszerzonych uprawnień roli uprawnień węzła, aby pody w tym węźle mogły wywoływać interfejsy API AWS.

Rozszerzenie regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Bliskiego Wschodu (Bahrajn) (me-south-1 ).

Rozszerzenie regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Hongkong) ( ap-east-1 ).

Kubernetes w wersji 1.10 nie jest już obsługiwany w Amazon EKS. Zaktualizuj wszystkie klastry 1.10 do wersji 1.11 lub nowszej, aby uniknąć przerw w działaniu usług.

Kontroler AWS ALB Ingress dla Kubernetes to kontroler, który wyzwala tworzenie modułu równoważenia obciążenia aplikacji podczas tworzenia zasobów przychodzących.

Usuwanie zbędnych plików binarnych kubectl z AMI.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.13 dla nowych klastrów i aktualizacji wersji.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby wyeliminować luki opisane w AWS-2019-005.

Amazon EKS przestał wspierać Kubernetes w wersji 1.10 22 lipca 2019 r.

Nowa wersja platformy dla klastrów Kubernetes 1.11 i 1.10 do obsługi niestandardowych nazw DNS w certyfikacie Kubelet i poprawy wydajności etcd.

Ten przewodnik wprowadzający pomoże Ci zainstalować wszystkie zasoby wymagane do rozpoczęcia pracy z Amazon EKS za pomocą eksctl , prostego narzędzia wiersza poleceń do tworzenia i zarządzania klastrami Kubernetes w Amazon EKS.

Do interfejsu AWS CLI dodano polecenie aws eks get-token, dzięki czemu nie trzeba już instalować AWS IAM Authenticator for Kubernetes w celu tworzenia tokenów bezpieczeństwa klienta do komunikacji z serwerem API klastra. Zaktualizuj swoją instalację AWS CLI do najnowszej wersji, aby skorzystać z tej nowej funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie interfejsu wiersza poleceń AWS w Podręcznik użytkownika interfejsu wiersza poleceń AWS.

Nowa wersja platformy dla klastrów Kubernetes 1.12 do obsługi niestandardowych nazw DNS w certyfikacie Kubelet i poprawy wydajności etcd. To naprawia błąd, który powodował, że demony Kubelet węzła żądały co kilka sekund nowego certyfikatu.

Dodano temat dotyczący wdrażania Prometheusa w klastrze Amazon EKS.

Rejestrowanie płaszczyzny sterowania Amazon EKS ułatwia zabezpieczanie i uruchamianie klastrów, dostarczając dzienniki audytu i diagnostyki bezpośrednio z płaszczyzny sterowania Amazon EKS do logów CloudWatch na Twoim koncie.

Dodano obsługę Kubernetes w wersji 1.12 dla nowych klastrów i uaktualnień wersji.

Dodano dokumentację dotyczącą rozpoczęcia pracy z App Mesh i Kubernetes.

Dodano dokumentację dotyczącą wyłączania publicznego dostępu do punktu końcowego serwera API Kubernetes w klastrze Amazon EKS.

Kubernetes Metrics Server to agregator danych o wykorzystaniu zasobów w klastrze.

Te projekty open source rozszerzają funkcjonalność klastrów Kubernetes działających na AWS, w tym klastrów zarządzanych przez Amazon EKS.

Menedżer pakietów steru dla Kubernetes pomaga instalować aplikacje i zarządzać nimi w klastrze Kubernetes. Ten temat pomoże Ci zainstalować i uruchomić lokalnie pliki binarne steru i rumpla, dzięki czemu można instalować wykresy i zarządzać nimi za pomocą interfejsu wiersza polecenia steru w systemie lokalnym.

Nowa wersja platformy aktualizująca klastry Amazon EKS Kubernetes 1.11 do poziomu poprawki 1.11.8 w celu adresowania CVE-2019-1002100 .

Amazon EKS zwiększył liczbę klastrów, które możesz utworzyć w regionie z 3 do 50.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w Europie (Londyn) ( eu-west-2 ), Europie (Paryż) ( eu-west-3 ) i regionie Azji i Pacyfiku (Mumbai) ( ap-south-1 ).

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby wyeliminować lukę opisaną w ALAS-2019-1156.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby uwzględnić CVE, o którym mowa w ALAS2-2019-1141.

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w regionie Azji i Pacyfiku (Seul) ( ap-northeast-2 ).

Ekspansja w regionie Amazon EKS

Amazon EKS jest teraz dostępny w następujących dodatkowych regionach: Europa (Frankfurt) ( eu-central-1 ), Azja i Pacyfik (Tokio) ( ap-northeast-1 ), Azja i Pacyfik (Singapur) ( ap-southeast-1 ) oraz Azja i Pacyfik (Sydney) ( ap-południowy wschód-2 ).

Ekspansja regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest już dostępny w regionie Europa (Sztokholm) (eu-north-1).

Nowa wersja platformy aktualizująca Kubernetes do poziomu poprawki 1.10.11 w celu rozwiązania CVE-2018-1002105 .

Kontroler ruchu przychodzącego Application Load Balancer wydaje wersję 1.0.0 z formalną obsługą AWS.

Wtyczka Amazon VPC CNI dla Kubernetes w wersji 1.2.1 obsługuje teraz niestandardową konfigurację sieci dla dodatkowych interfejsów sieciowych pod.

Platforma Amazon EKS w wersji 1.10-eks.2 obsługuje teraz kontrolery dostępu MutatingAdmissionWebhook i ValidatingAdmissionWebhook.

Firma Canonical nawiązała współpracę z Amazon EKS w celu stworzenia węzłów AMI, których można używać w klastrach.

Amazon EKS dodał update-kubeconfig do interfejsu AWS CLI, aby uprościć proces tworzenia pliku kubeconfig w celu uzyskania dostępu do klastra.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowane AMI Amazon EKS (z obsługą GPU i bez), aby zapewnić różne poprawki bezpieczeństwa i optymalizacje AMI.

Rozszerzenie regionu Amazon EKS

Amazon EKS jest już dostępny w regionie Europa (Irlandia) ( eu-west-1 ).

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby używał nowego szablonu węzła AWS CloudFormation i skryptu ładowania początkowego. Ponadto dostępny jest nowy zoptymalizowany dla Amazon EKS AMI z obsługą GPU.

Amazon EKS zaktualizował zoptymalizowany AMI Amazon EKS, aby uwzględnić CVE, o którym mowa w ALAS2-2018-1058.

Amazon EKS udostępnił skrypty kompilacji, które są używane do tworzenia zoptymalizowanego AMI Amazon EKS. Te skrypty kompilacji są teraz dostępne w serwisie GitHub.


Dokumenty - Historia

Rysunek 15.70. Okno dialogowe historii dokumentu

Okno dialogowe historii wyświetla listę dokumentów, które otworzyłeś w poprzednich sesjach. Jest bardziej kompletna niż lista, którą otrzymujesz za pomocą polecenia „ Otwórz ostatnie ”.

4.3.1. Aktywacja okna dialogowego

Okno dialogowe „Historia” jest dokowalnym oknem dialogowym, patrz rozdział Sekcja 2.3, „Okna dialogowe i dokowanie”, aby uzyskać pomoc na temat manipulowania nim.

Z menu obrazu: Windows → Dokowane okna dialogowe → Historia dokumentu .

Z menu Tab w dowolnym dokowalnym oknie dialogowym, klikając i wybierając Dodaj zakładkę → Historia dokumentu .

Z paska menu obrazu przez: Plik → Otwórz ostatnie → Historia dokumentu .

4.3.2. Korzystanie z okna dialogowego Historia dokumentu

Pasek przewijania umożliwia przeglądanie wszystkich wcześniej otwartych obrazów.

W menu Tab w oknie dialogowym „Historia dokumentu” możesz wybrać opcję Wyświetl jako siatkę lub Wyświetl jako listę . W trybie siatki dokumenty są ułożone w prostokątnej tablicy. W trybie listy są one ustawione pionowo, a każdy wiersz zawiera miniaturę zawartości obrazu, jego nazwę i wymiary w pikselach.

klawisz kontrolny + F otwiera pole wyszukiwania. Zobacz Widok jako listę Widok jako siatkę

Użyj Otwórz wybrany wpis lub polecenie Otwórz obraz z menu kontekstowego okna dialogowego, aby otworzyć wybrany obraz. Z Zmiana wciśnięty klawisz, podnosi obraz ukryty za innymi. Z klawisz kontrolny naciśnięty klawisz otwiera okno dialogowe Otwórz obraz.

Użyj Usuń wybrany wpis lub polecenie Usuń wpis z menu kontekstowego okna dialogowego, aby usunąć obraz z okna dialogowego Historia. Obraz jest również usuwany z listy ostatnio otwartych obrazów. Ale sam obraz nie jest usuwany.

Użyj Wyczyść całą historię plików lub polecenie Wyczyść historię w menu kontekstowym okna dialogowego, aby usunąć wszystkie pliki z historii.

Użyj Odtwórz podgląd lub polecenie Odtwórz podgląd w menu kontekstowym okna dialogowego, aby zaktualizować podgląd w przypadku zmiany. Z Zmiana wciśnięty klawisz, działa na wszystkich podglądach. Z klawisz kontrolny naciśnięty klawisz, podglądy odpowiadające plikom, których nie można znaleźć, są usuwane.


Jak sprawdzić historię drukowanych dokumentów w systemie Windows 10?

W wielu przypadkach warto wiedzieć, co zostało wydrukowane z określonego komputera. Możesz dowiedzieć się wszystkiego, co zamierzasz wydrukować, a także dowiedzieć się, jak wyświetlić to, co już wydrukowałeś —, niezależnie od tego, czy było to ostatnie, czy dawno temu.

Możesz także sprawdzić, czy ktoś inny nie drukował z Twojego komputera bez Twojej zgody.

Jak uzyskać dostęp do kolejki drukowania

Przeglądanie kolejki wydruku pozwala zobaczyć dokument, który zamierzasz wydrukować. Jest to przydatne, jeśli uważasz, że przypadkowo wysłałeś niewłaściwy plik do kolejki wydruku.

Jeśli wysłałeś niewłaściwy plik na listę drukowania, stracisz czas, atrament i papier. Rozwiązanie? Sprawdź kolejkę drukowania, aby mieć 100% pewności.

 • Najpierw naciśnij przycisk Windows i wyszukaj Drukarki i skanery wzmacniaczy. Gdy się pojawi, uruchom to.

 • Następnie wybierz nazwę swojej drukarki. Kliknij go, aby otworzyć menu tuż pod nim. Następnie wybierz Otwarta kolejka.

 • Po kliknięciu Otwarta kolejka, pojawi się okno. Tam zobaczysz listę tego, co przejdzie przez twoją drukarkę. Zobaczysz także ostatnie zadanie drukowania.

Kolejka drukowania zapewnia wszystkie potrzebne informacje dotyczące dokumentów, które są i znajdowały się w Twojej kolejce. Obejmuje to Nazwa dokumentu, status, oraz Rozmiar.

Jak wyświetlić swoją ostatnią historię drukowania?

Mimo że kolejka drukarki umożliwia przeglądanie zadań drukowania, ogranicza się ona do ostatnich dokumentów. Jeśli chcesz mieć pełny dziennik wszystkich ostatnio drukowanych dokumentów, nie masz szczęścia. Nie możesz liczyć na to w kolejce drukarki.

Ale na szczęście istnieje obejście. Zamiast iść do kolejki drukarki, możesz skorzystać z Menedżer wydarzeń.

 • Wpisz eventvwr.msc. Następnie kliknij ok. Spowoduje to potwierdzenie akcji i uruchomienie zadania.

Daje to dostęp do Podgląd zdarzeń. Ten program umożliwia Tobie (oraz wszystkim administratorom i użytkownikom Twojego komputera) dostęp do dzienników zdarzeń na zdalnym komputerze.

Podczas używania Biegać jest łatwe, istnieje alternatywa. To jest uruchomienie Podgląd zdarzeń bezpośrednio z menu startowego.

 • Po rozszerzeniu Okna, odkryjesz wiele przedmiotów. Na szczęście lista ta jest alfabetyczna, co ułatwia polowanie. Więc przewiń w dół do ‘P’ i znajdź Usługa drukowania. Następnie wybierz tę opcję.

 • Wybierać Operacyjny. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz z wyboru Nieruchomości.

 • Tam przejdź do Ogólny patka. Szukaj Włącz logowanie. Obok znajduje się pole, które pozwala na zapisanie odpowiednich informacji.

 • Gdy skończysz, kliknij Zastosować. Następnie uderz ok aby zapisać zmiany i zamknąć okno.

Od tego momentu będziesz mieć rejestr przyszłych zadań drukowania. W dowolnym momencie możesz wyświetlić ten rekord.

 • Aby zobaczyć to w akcji, po prostu uruchom Usługa drukowania teczka. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Otwórz zapisany dziennik.

 • Po otwarciu zobaczysz listę dzienników od momentu włączenia rejestrowania. Lub możesz po prostu uruchomić Podgląd zdarzeń i wybierz Otwórz zapisany dziennik.

Jak sprawdzić historię drukowania

Jedną z przydatnych funkcji jest umożliwienie systemowi rejestrowania przyszłych zadań drukowania. But what if you want to look back on what you have already printed since the beginning of time?

If you’re on Windows 10, it’s not going to be a problem. Just follow these simple steps.

 • There, scroll down to the Related settings Sekcja. Next, you need to fire up Print server properties.

 • On this tab, you can check your spool folder. You should also check the boxes that say the following: Show informational notifications for local printers oraz Show informational notifications for network printers.
 • To save the changes, click Zastosować. Now, select ok.

Christopher Jan Benitez is a freelance writer for hire who provides actionable and useful web content to small businesses and startups. In his spare time, he religiously watches professional wrestling and finds solace in listening to '80s speed metal. Read Christopher's Full Bio


1 Correct Answer

Please sure you have kept "Attach audit report to completed documents" to "Always".

Thank you, Aadesh. I have selected "Always" in this section but the Document History is sent as a separate document and not included in the signed document. Is there another selection I need to make to have Document History be included as the last page(s) of the signed document?

When I select Account Settings, I only see Signature Preferences and External Archive. I don't see the rest of the list items here.

Please be informed this feature is only available in Adobe Sign Business & Enterprise accont. And I suppose you are logged into an Individual account.

Please click on the (?) Symbol at the top right corner of your account & open a support ticket or chat, our technical support team will help you to make the required changes throught the backend tool.

This used to work for professional adobe sign accounts. I remember having documents with the audit trail attached. When was this ability removed from the Adobe Acrobat Pro subscribers?

Ok, I did a little more digging. Thankfully the audit trail page at the end of the document IS available still to Adobe Acrobat Professional subscribers when they use Adobe Sign (send for Signature)!

After all parties sign a document using Adobe Sign, an email is sent to the appropriate parties containing the completed document as an online link AND as an attachment in the email . The audit trail page is only included in the document itself when viewing the file that is attached in the email . If the user attempts to view the file using the online link, then the audit trail page will not be available.

This is a screenshot of a document being previewed using the online web link. It will only show the audit trail in a separate scrollable window pane , or in the downloadable " audit report " but not in the actual document .

However, when the file is downloaded FROM THE EMAIL that is sent the audit trail will be at the end of the document (the last page).


1944&mdashServiceman&rsquos Readjustment Act

Millions of servicemen returning from World War II faced financial and employment challenges: there were too many men looking for work for the number of jobs available. FDR signed the Serviceman&rsquos Readjustment Act, more commonly known as the GI Bill, as a way to alleviate some of the problems.

The Serviceman&rsquos Readjustment Act is largely responsible for the economic boom of the 1950s. Veterans were able to attend college and enter the middle class at rates far faster than any generation before or since. Housing allowances caused a sharp increase in home ownership, and a rosy economic future led to the baby boom.


This collection includes more than 1,300 documents consisting of national estimates, intelligence memo, daily updates, and summaries of foreign media concerning developments on the Korean Peninsula during 1947 - 1954. The release of this collection, which coincides with the 60th anniversary of the start of the war, makes available to the public the largest collection of Agency documents released on this issue. The release of these documents is in conjunction with the conference, "New Documents and New Histories: Twenty-First Century Perspectives on the Korean War," co-hosted by the Harry S. Truman Presidential Library and the CIA in Independence, Missouri.

The Czechoslovak crisis began in January 1968. The Czech communist leadership embarked on a program of dramatic liberalization of the political, economic, and social orders. These reforms triggered increasing Soviet concerns culminating in the invasion of 21 August 1969. This collection of documents pertains to these issues, the responses and analysis of this event in history.


Obejrzyj wideo: ČO sa deje v AFGANISTANE? História a súvislosti


Uwagi:

 1. Tybalt

  wydaje mi się, że to wspaniałe zdanie

 2. Olis

  Na naszej stronie możesz zdobyć swój astrologiczny horoskop zarówno na określony dzień, jak i przez tydzień wcześniej. Z precyzją możemy powiedzieć, które zawody są dla Ciebie odpowiednie i gdzie odniesiesz sukces i rozwój kariery.

 3. Shaylon

  Cudownie pomocna wiadomość

 4. Priour

  Wow, spójrz, rzecz w terenie.Napisać wiadomość